วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

You are not logged in. (Login)

Available Courses

3901-2121 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
.
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
.
3901-8501 วิชาโครงการ
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
.
3901-2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
.
3901-8001 วิชาฝึกงาน 0-0-4
Teacher: นายจักรี เชิดชู
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์ อาชีพในระดับฝีมือโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบ
การฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
3901-2004 วิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-3
Teacher: นายจักรี เชิดชู
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating System), ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรม การกำหนดการ สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย การจัดการและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (Server Administrator and User Management), การจัดการ Service ต่าง ๆ การจัดทำ Remote Control, การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command, การจัดการ Web Serve , File Server,DHCP Server และ DNS Server การติดตั้ง Proxy Server การทำ Virtualization On Server การติดตั้งและกำหนดการทำงาน Firewall หลักการของ Cloud Technology เครื่องมือและโปรแกรมในการจัดการ Server Management Tools การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน Web Server การจัดทำระบบ Authentication, การจัดทำระบบ Voice-Over IP
3901-1001 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-3
Teacher: นายจักรี เชิดชู
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลำดับขั้นตอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data Types and Variables), การใช้งาน Operators, การรับและแสดงผลข้อมูล, การกำหนดเงื่อนไข Condition, การวนซ้ำ Loops, ข้อมูล Arrays, การจัดการข้อความ (String), การใช้งาน Pointer, การใช้งาน Library Function, การสร้าง User-defined Function และ การจัดการแฟ้มข้อมูล (File)
การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
.
การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
-
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
-
2204-2107 วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-3 (คธ.3/1)
.
2901-9001 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
.
2204-2107 วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-3 (คธ.3/2)
อาจารย์: นายจักรี เชิดชู
..

Show or hide block

Calendar

Skip block 1
Previous month | June 2017 | Next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Thursday, 22 June 22 23 24
25 26 27 28 29 30